English
 Све/Области Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Природни гас

Програм за обезбеђивање недискриминаторног понашања оператора транспортног система

Програм усклађености

Сагласно Закону о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14 и 95/18 - др. закон и 40/21) (чланови 237. и 280), оператор транспортног система који је део вертикално интегрисаног предузећа (ISO, односно ITO) дужан је да донесе Програм за обезбеђивање недискриминаторног понашања, који садржи мере у циљу спречавања дискриминаторног понашања, начин праћења спровођења тих мера и обавезе запослених за постизање постављених циљева.

Агенција даје сагласност на Програме за обезбеђивање недискриминаторног понашања.

Лице задужено за праћење усклађености

Оператор транспортног система који је део вертикално интегрисаног предузећа дужан је и да именује лице задужено за праћење Програма недискриминаторног понашања. Агенција даје сагласност на услове за именовање и трајање мандата лица за праћење Програма, као и претходну сагласност на одлуку о именовању.

Годишњи извештај о спровођењу Програма усклађености

Лице одговорно за праћење Програма припрема годишњи извештај о предузетим мерама за остваривање Програма и доставља га Агенцији.

Извештај о спровођењу Програма усклађености објављује се на интернет страници оператора транспортног система, односно вертикално интегрисаног предузећа.


ТРЖИШТЕ
Тржиште природног гаса у Србији
Правила о промени снабдевача
ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕ
Правила о раду транспортног система
TYNDP- планови развоја
Сертификација
Програм за обезбеђивање недискриминаторног понашања
Правила о раду складишта
Изузећа за нову инфраструктуру
ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду дистрибутивног система
Планови развоја
Програм недискриминаторног понашања
КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА
Правила квалитета


Copyright © 2023 Агенција за енергетику Републике Србије