English
 Све/Области Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Природни гас

Правила о раду складишта

У складу са чланом 276. Закона о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14 и 95/18 - др. закон и 40/21) оператор складишта, по прибављеној сагласности Агенције за енергетику, доноси Правила о раду складишта природног гаса којима се уређују услови за сигуран, поуздан и безбедан рад складишта, коришћење и одржавање објеката, планирање рада складишта, управљање складиштем и регулација протока и притиска при утискивању и истискивању природног гаса на начин који обезбеђује сигуран и поуздан рад у оба циклуса, у случају поремећаја и хаварија, врсте услуга оператора складишта, услови и процедуре за приступ складишту и расподелу капацитета, утврђивање расположивог капацитета складишта за утискивање, радну запремину складишта и истискивање гаса, начин и динамика објављивања сумарних података о утиснутим и истиснутим количинама природног гаса и искоришћености складишног капацитета и друга питања неопходна за рад складишта.

Правила о раду складишта природног гаса су у поступку израде од стране оператора складишта. Након израде нацрта, прибављања сагласности Агенције за енергетику, усвајања и објављивања у „Службеном гласнику” Републике Србије, правила о раду складишта природног гаса ће бити доступна и на интернет страници Агенције за енергетику.


ТРЖИШТЕ
Тржиште природног гаса у Србији
Правила о промени снабдевача
ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕ
Правила о раду транспортног система
TYNDP- планови развоја
Сертификација
Програм за обезбеђивање недискриминаторног понашања
Правила о раду складишта
Изузећа за нову инфраструктуру
ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду дистрибутивног система
Планови развоја
Програм недискриминаторног понашања
КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА
Правила квалитета


Copyright © 2023 Агенција за енергетику Републике Србије