English
 Све/Области Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Природни гас

Десетогодишњи планови развоја транспортног система

Сагласно Закону о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14 и 95/18 - др. закон и 40/21) (члан 250), оператор транспортног система сваке године подноси Агенцији на сагласност десетогодишњи план развоја транспортног система у складу са Стратегијом и Програмом, узимајући у обзир планирану производњу, потрошњу и размену природног гаса са другим земљама, као и резултате консултације са заинтересованим странама.

Десетогодишњи план развоја транспортног система треба да:

  1. укаже на потребе за изградњом и реконструкцијом најважније инфраструктуре транспортног система у наредних десет година;
  2. садржи све инвестиције за које је донета одлука о реализацији и које су у току, као и инвестиције које ће се реализовати у периоду од наредне три године;
  3. одреди рокове за реализацију свих инвестиционих пројеката;
  4. садржи ефикасне мере којима се остварује адекватност система и сигурност снабдевања

Агенција организује консултације о десетогодишњем плану са постојећим и потенцијалним корисницима система, и проверава да ли десетогодишњи план обухвата све потребе за улагањем које су утврђене у поступку консултација.

Агенција прати и оцењује реализацију десетогодишњих планова развоја. У случају да оператор транспортног система не реализује инвестицију коју је требало да реализује у року од три године у складу са планом, у циљу реализације планираних инвестиција Агенција може предузети неку од следећих мера:

  1. да затражи од оператора транспортног система реализацију предметне инвестиције;
  2. да организује тендерску процедуру за избор најповољнијег инвеститора заинтересованог за предметну инвестицију;
  3. да обавеже оператора транспортног система да прихвати повећање капитала ради финансирања неопходне инвестиције и да дозволи независном инвеститору да учествује у том капиталу;

Десетогодишње планове развоја, након достављања од стране оператора система и усвајања од стране Агенције, моћи ћете да преузмете овде.

За припрему Десетогодишњег плана развоја транспортног система за може се користити „Извештај о индикаторима јединичних трошкова улагања и одговарајућим референтним вредностима за инфраструктурне објекте за природни гас“ који је припремио Секретаријат Eнергетске заједнице.


ТРЖИШТЕ
Тржиште природног гаса у Србији
Правила о промени снабдевача
ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕ
Правила о раду транспортног система
TYNDP- планови развоја
Сертификација
Програм за обезбеђивање недискриминаторног понашања
Правила о раду складишта
Изузећа за нову инфраструктуру
ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду дистрибутивног система
Планови развоја
Програм недискриминаторног понашања
КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА
Правила квалитета


Copyright © 2023 Агенција за енергетику Републике Србије