English
 Све/Области


 Home

ЗАПОСЛЕЊЕ

Преузмите потребне формуларе за пријављивање на конкурс:
Конкурс за пријем у стални радни однос:

Агенција за енергетику Републике Србије је регулаторно тело за област енергетике основано у циљу унапређивања и усмеравања развоја тржишта електричне енергије и природног гаса на принципима недискриминације и ефикасне конкуренције, кроз стварање стабилног регулаторног оквира, као и за обављање других послова утврђених законом.

На основу одлуке Савета Агенције од 05.04.2018. године


АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

расписује оглас за пријем у радни однос на неодређено време:

1. Специјалног саветника Агенције (два извршиоца) - Опис радног места

Услови:

 • висока школска спрема - технички факултет, инжењер машинства-мастер или инжењер електротехнике-мастер;
 • најмање десет година радног искуства у оквиру високе школске спреме у области машинства или електротехнике;
 • искуство на пословима руковођења од најмање пет година;
 • истакнути стручњак у области енергетике.

_____________________

Кандидати, у складу са захтеваним условима, треба да доставе:

 • потписану пријаву, у којој ће навести разлоге пријављивања и сопствено виђење свог доприноса функционисању Агенције,
 • биографске и радне податке (CV).

Кандидати, треба да доставе доказе о испуњености захтеваних услова у оригиналу или овереној копији.

Пријаве са потребном документацијом кандидати достављају у затвореној коверти, препорученом поштом, на адресу седишта Агенције за енергетику Републике Србије, Београд, улица Теразије број 5, V спрат.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве и приложена документација се не враћају.

Наведену документацију треба доставити у року од осам дана од дана објављивања огласа на следећу адресу:

 

Агенција за енергетику Републике Србије

11000 Београд

улица Теразије број 5

V спрат

 

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

Ако Комисија не може дати мишљење непосредним увидом у поднете пријаве и доказе који су приложени уз њих, са кандидатима чије су пријаве биле благовремене и уз чије су пријаве приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за избор, може се обавити усмени разговор у просторијама Агенције за енергетику Републике Србије на адреси Београд, улица Теразије број 5, V спрат.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити на телефон 011/63 50 130.

 
ОПИС ПОСЛОВА ПО СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ:

Специјални саветник Агенције

Специјални саветник Агенције обавља следеће послове:

 • иницирање и обезбеђивање аналитичке документације за процену енергетских, економских, правних и других услова којима се доприноси развоју и унапређењу тржишта енергије и остваривању законом и другим прописима утврђених циљева у домену цена производа и услуга које енергетски субјекти пружају купцима енергије;
 • успостављање континуираног праћења начина поступања енергетских субјеката у погледу остваривања инвестиционих и других активности планираних у одговарајућем регулаторном периоду, као и у погледу усклађености рада тих субјеката са законом и другим прописима;
 • иницирање доношења и праћење примене регулаторних аката које доноси Агенција;
 • предлагање Савету Агенције подношења иницијатива надлежним органима за доношење или измене прописа који су у функцији развоја и унапређења тржишта енергије, заштите потрошача и спровођења начела недискриминације на тржишту енергије;
 • остваривање сарадње и контаката са државним органима, асоцијацијама потрошача, привредним и другим субјектима који обављају послове из области енергетике и
 • друге послове по одлуци Савета и налогу председника Савета Агенције.
 • на врх

   

   
  БИЛТЕН
  Билтен #488
  (26.2.2019)
  Архива ... >>

  ВЕСТИ
  22.3.2019 - Савет Агенције за енергетику донео Одлуку о одбијању захтева Друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија” за сертификацију ... >> Детаљније
  8.3.2019 - Сагласност на акте ГАСТРАНСА везане за решење о изузећу новог интерконектора ... >> Детаљније
  5.3.2019 - ГАСТРАНСУ одобрено изузеће новог интерконектора за природни гас ... >> Детаљније
  13.2.2019 - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2019-2028. ... >> Детаљније
  12.2.2019 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2018-2027. и План инвестиција за период 2018-2020. ... >> Детаљније
  25.1.2019 - Сaгласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
  31.12.2018 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2019. годину ... >> Детаљније
  16.12.2018 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2019. годину. ... >> Детаљније
  13.12.2018 - Усвојене измене у методологијама за одређивање цена у области електричне енергије ... >> Детаљније
  12.12.2018 - АЕРС примљен за посматрача у Савет европских енергетских регулатора ... >> Детаљније
  22.10.2018 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/19 ... >> Детаљније
  1.10.2018 - ГАСТРАНСУ одобрено изузеће новог интерконектора за природни гас ... >> Детаљније
  29.9.2018 - Формиран Стални саветодавни форум националних регулаторних тела балканских земаља ... >> Детаљније
  24.9.2018 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања ... >> Детаљније
  24.9.2018 - Сагласност на План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ –ТРАНСПОРТ ... >> Детаљније
  3.9.2018 - Одлукa о правилима за расподелу капацитета и механизмима за управљање транспортним капацитетима друштва ГАСТРАНС ... >> Детаљније
  26.6.2018 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ Д.О.О. за период 2018-2027. ... >> Детаљније
  12.6.2018 - Споразум о сарадњи српског и бугарског регулатора ... >> Детаљније
  25.5.2018 - AEРС УСВОЈИО ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ ... >> Детаљније
  18.5.2018 - Усвојен финансијски план АЕРС за 2018. годину ... >> Детаљније
  4.5.2018 - Десет необавезујућих понуда за коришћење будућег гасовода ... >> Детаљније
  22.3.2018 - Изабрани председник и чланови Савета Агeнције за енергетику ... >> Детаљније
  8.3.2018 - ГАСТРАНС: Јавни позив за подношење необавезујућих понуда за резервацију капацитета ... >> Детаљније
  9.2.2018 - Савет Агенције за енергетику донео Одлуку о начину и роковима испитивања интересовања тржишта за коришћење будућег инфраструктурног објекта друштва ГAСТРАНС ... >> Детаљније
  2.2.2018 - ГАСТРАНС поднео Агенцији за енергетику захтев за изузеће од примене правила приступа треће стране ... >> Детаљније
  2.2.2018 - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2018-2027. ... >> Детаљније
  23.1.2018 - Енергетска заједница усвојила прву групу мрежних правила и смерница из Трећег енергетског пакета ... >> Детаљније
  17.1.2018 - Испитивање повреде конкуренције на тржишту природног гаса у Републици Србији ... >> Детаљније
  22.12.2017 - АЕРС дао сагласност на акт ЕМС АД о висини накнаде за гаранције порекла ... >> Детаљније
  15.12.2017 - Сагласност на Правила о раду преносног система ЕМС АД ... >> Детаљније
  15.12.2017 - Сагласност на планове ЕМС АД ... >> Детаљније
  14.12.2017 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2018. годину ... >> Детаљније
  8.12.2017 - Сагласност на споразуме о коришћењу прекограничних капацитета ... >> Детаљније
  2.10.2017 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА ГРЕЈНА СЕЗОНА 2017/2018. ... >> Детаљније
  21.9.2017 - Српски и бугарски регулатор разговарали о питањима кључним за билатералну сарадњу ... >> Детаљније
  31.8.2017 - Почиње примена измењених методологија за цене приступа систему за дистрибуцију и цене природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
  31.8.2017 - Сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга ЕМС АД ... >> Детаљније
  31.8.2017 - Сагласност на Одлуку о новим ценама електричне енергије за гарантовано снабдевање ... >> Детаљније
  4.8.2017 - Сертификован оператoр преносног система електричне енергије “Електромрежа Србије” ... >> Детаљније
  20.7.2017 - АЕРС: Сагласности на Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије ... >> Детаљније
  20.6.2017 - АЕРС: Сертификат независног оператора транспортног система природног гаса за Yugorosgaz-transport d.o.o. ... >> Детаљније
  20.6.2017 - АЕРС: Сагласност на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ЕПС Дистрибуција ... >> Детаљније
  20.6.2017 - AERS: Сагласност на план развоја транспортног система Yugorosgaz-Transport ... >> Детаљније
  1.6.2017 - Усвојени извештаји о потреби регулације цена електричне енергије ... >> Детаљније
  Архива ... >>

  Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије