English
 Све/Области


Регистар административних поступака

 Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Природни гас

Правила о раду дистрибутивног система

У складу са чланом 261. Закона о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14 и 95/18 - др. закон, 40/21, 35/23 и 62/23) оператор дистрибутивног система, по прибављеној сагласности Агенције за енергетику, доноси Правила о раду дистрибутивног система природног гаса којима се нарочито уређују односи између оператора дистрибутивног система и корисника система. Правила осим услова приступа и коришћења дистрибутивног система за природни гас уређују и: техничке услове за прикључење на дистрибутивни систем, техничке услове за повезивање дистрибутивног система на суседни транспортни или други систем за природни гас, техничке и друге услове за безбедан погон дистрибутивног система и за обезбеђење поузданог и континуираног снабдевања купаца природним гасом, поступке у кризним ситуацијама, функционалне захтеве и класу тачности мерних уређаја, начин мерења природног гаса и друго.

Правила о раду дистрибутивног система


ТРЖИШТЕ
Тржиште природног гаса у Србији
Правила о промени снабдевача
ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕ
Правила о раду транспортног система
TYNDP- планови развоја
Сертификација
Програм за обезбеђивање недискриминаторног понашања
Правила о раду складишта
Изузећа за нову инфраструктуру
ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду дистрибутивног система
Планови развоја
Програм недискриминаторног понашања
КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА
Правила квалитета


Copyright © 2024 Агенција за енергетику Републике Србије