English
 Све/Области


Регистар административних поступака

 Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Природни гас

Сертификација оператора транспортног система

О сертификацији оператора преносног система

Сагласно Закону о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14 и 95/18 - др. закон, 40/21, 35/23 и 62/23) (члан 239), оператор преносног система мора бити сертификован. Поступком сертификације се утврђује испуњеност законских одредби које се односе на раздвајање оператора преносног система, којим се остварује независност оператора система и недискриминација корисника преносне мреже.

Поступак сертификације се покреће на захтев оператора преносног система или на захтев Агенције, ако оператор преносног система не поднесе захтев за сертификацију. Поступак се може покренути и на образложен захтев Секретаријата Енергетске заједнице.

Поступак сертификације, садржај захтева за сертификацију (образац захтева за сертификацију и посебни обрасци) и документа која се прилажу уз захтев ближе су уређени Правилником о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији.

Поступак сертификације спроводи Агенција, која је дужна да донесе одлуку о сертификацији у року од четири месеца од дана подношења захтева. Сагласно Закону о енергетици, Агенција одлуку доставља Секретаријату Енергетске заједнице на мишљење (рок за достављање мишљења Агенцији је два месеца). Агенција доноси коначну одлуку о сертификацији два месеца од пријема мишљења Секретаријата Енергетске заједнице.

Одлукe Агенције о сертификацији оператора преносног система можете да преузмете овде.

Обрасци за подношење захтева за сертификацију (у MS WORD формату)

Захтев за сертификацију: Образац ОС 1

Посебни обрасци за сертификацију:
ТРЖИШТЕ
Тржиште природног гаса у Србији
Правила о промени снабдевача
ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕ
Правила о раду транспортног система
TYNDP- планови развоја
Сертификација
Програм за обезбеђивање недискриминаторног понашања
Правила о раду складишта
Изузећа за нову инфраструктуру
ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду дистрибутивног система
Планови развоја
Програм недискриминаторног понашања
КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА
Правила квалитета


Copyright © 2024 Агенција за енергетику Републике Србије