English
 Све/Области


Регистар административних поступака

 Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Природни гас

Програм недискриминаторног понашања оператора дистрибутивног система

Раздвајање оператора дистрибутивног система

Оператор дистрибутивног система који је део вертикално интегрисаног предузећа, и на чији систем је прикључено више од 100.000 крајњих купаца, мора бити независан у смислу правне форме, организације и одлучивања од других делатности које нису повезане са делатношћу дистрибуције

Независност оператора дистрибутивног система осигурава се на следећи начин:

  • лица која су одговорна за управљање оператором дистрибутивног система не могу учествовати у органима управљања вертикално интегрисаног предузећа који су директно или индиректно одговорна за делатност производње, транспорта или снабдевања природним гасом;
  • предузимањем мера које ће осигурати да лица одговорна за управљање оператором дистрибутивног система поступају стручно, како би се обезбедила њихова независност у раду;
  • оператор дистрибутивног система доноси одлуке, независно од вертикално интегрисаног предузећа, по питању средстава потребних за погон, одржавање и развој система;
  • оператор дистрибутивног система самостално доноси одлуке о текућем пословању, односно одлуке о изградњи или унапређењу дистрибутивне мреже ако су у оквирима одобреног финансијског плана.

Смернице за раздвајање оператора дистрибутивног система, које је издао Секретаријат Енергетске заједнице, можете преузети овде.

Сагласно Закону о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14 и 95/18 - др. закон, 40/21, 35/23 и 62/23) (чланови 257, 259, 261), оператор дистрибутивног система који је део вертикално интегрисаног предузећа, и на чији систем је прикључено више од 100.000 крајњих купаца, дужан је да донесе Програм недискриминаторног понашања, који садржи мере у циљу спречавања дискриминаторног понашања, начин праћења спровођења тих мера и обавезе запослених за постизање постављених циљева.

Агенција даје сагласност на Програм недискриминаторног понашања оператора дистрибутивног система.

Лице одговорно за праћење Програма

Оператор дистрибутивног система који је део вертикално интегрисаног предузећа, и на чији систем је прикључено више од 100.000 крајњих купаца дужан је и да именује лице одговорно за праћење усклађености.

Годишњи извештај о спровођењу Програма

Лице одговорно за праћење усклађености припрема годишњи извештај о спровођењу Програма усклађености и доставља га Агенцији на сагласност.

Извештај о спровођењу Програма усклађености објављује се на интернет страницама оператора дистрибутивног система.


ТРЖИШТЕ
Тржиште природног гаса у Србији
Правила о промени снабдевача
ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕ
Правила о раду транспортног система
TYNDP- планови развоја
Сертификација
Програм за обезбеђивање недискриминаторног понашања
Правила о раду складишта
Изузећа за нову инфраструктуру
ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду дистрибутивног система
Планови развоја
Програм недискриминаторног понашања
КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА
Правила квалитета


Copyright © 2024 Агенција за енергетику Републике Србије