English
 Све/Области


Регистар административних поступака

 Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Нафта, деривати нафте, компримовани природни гас и биогорива

Усвајањем Закона о енергетици 2014. године, у складу са циљевима енергетске политике, подстакнут је развој конкуренције у сектору нафте, деривата нафте, биогорива и компримованог природног гаса у Републици Србији, како би се повећала ефикасност овог сектора кроз дејство тржишних механизама. У ужем значењу регулације енергетских делатности, регулисане цене се у овом сектору утврђују само за природне монополске делатности транспорта нафте нафтоводима, односно транспорта деривата нафте продуктоводима. Новим Законом о енергетици су неке од постојећих енергетских делатности, за које је у овој области предвиђена лиценца, добиле нова значења. Тако делатност производње деривата нафте не обухвата више само процесе добијања деривата нафте рафинеријском прерадом сирове нафте, дегазолинажом или сепарацијом лаких утечњених угљоводоника, већ и све оне технолошке процесе који резултирају стандардизованим производима прописаног квалитета. Такође, из постојеће делатности производње биогорива издвојена је производња биотечности, тако да лиценцирана делатност производње биогорива сада обухвата процесе добијања стандардизованих моторних горива намењених за погон превозних средстава, а лиценцирана делатност производње биотечности процесе добијања стандардизованих енергетских горива биопорекла намењених за грејање и хлађење. Право да намешавају биогорива са горивима нафтног порекла, како је предвиђено Законом о енергетици, добили су енергетски субјекти који располажу специфичним енергетским објектима за хомогенизацију ових флуида и који су прибавили истоимену лицнцу за обављање ове енергетске делатности. Нови Закон на идентичан начин уводи и лиценцирану делатност пуњења посуда течним нафнтим гасовима који се користе у енергетске намене, као што су пропан и пропан-бутан смеша, као и пуњење посуда компримованим, односно утечњеним природним гасом. Трговачке енергетске делатности у сектору деривата нафте и биогорива су уређене прописима из области трговине и области енергетике. Тако је поред традиционалне трговине моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава, Законом о енергетици као трговина на мало енергетским горивима, односно горивима која се не користе за погон превозних средстава осим за погон спортских авиона, предвиђена и лиценцирана делатност трговине горивима ван станица за снабдевање превозних средстава. На овај начин је омогућено снабдевање спортских авиона авиобензинима и директно снабдевање крајњих корисника енергентима за грејање и хлађење, као што су уља за ложење, био уље за ложење, пропан, пропан бутан смеша и друго. Истим прописима уређена је и делатност трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом као традиционална велетрговачка делатност код које су за трговину појединим врстама енергената осим општих квалитативних, прописани и посебни квантификативни услови, односно неопходни капацитети складишта у којима се обавља ова врста трговине. Енергетски субјекти који имају ову лиценцу имају право да обављају унутрашњу и спољну трговину енергентима за које су испунили прописане минимално техничке услове. Као специфична врста трговине на велико, за коју су прописима из области заштите од пожара додатно дефинисани посебни услови, издвојена је делатност трговине горивима за пловила. На овај начин је омогућено снабдевање великих бродова унутрашње пловидбе и техничких пловних објеката у лукама на речним водотоковима Републике Србије. Прописима из области трговине делатност складиштења нафте, деривата нафте и биогорива више није препозната као услуга у трговини, али је и даље лиценцирана енергетска делатност. Енергетски субјекти који имају лиценцу за ову делатност су стекли право да у резервоарима одговарајуће намене пружају услугу складиштења енергената који припадају трговацима, крајњим купцима или националном телу одређеном за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте.


ВЕЗАНИ ЛИНКОВИ
Правила о раду транспортног система
План развоја


Copyright © 2024 Агенција за енергетику Републике Србије