English
 Све/Области


Регистар административних поступака

 Home

REMIT

O REMIT-у

Агенција за енергетику Републике Србије донела је Правила о спречавању злоупреба на тржишту електричне енергије и природног гаса („Службени гласник РС“, број 103/21)-у даљем тексту: Правила РЕМИТ, која се примењују од 1. априла 2022. године, и којима се преузима у домаће законодавство Одлука Министарског савета Енергетске заједнице D/2018/10/МС-ЕнЗ од 29.11.2018. године којом је адаптирана Уредба (ЕУ) 1227/2011 од 25. октобра 2011. године о целовитости и транспарентности велепродајног тржишта (Уредба ЕУ РЕМИТ).

Примена Правила РЕМИТ има за циљ да обезбеди транспарентност и поверење у функционисање велепродајног тржишта електричне енергије и природног гаса у Републици Србији (у даљем тексту: велепродајно тржиште) кроз успостављање механизама за обелодањивање повлашћених (инсајдерских) информација и пријављивање злоупотреба на тржишту.

Правила РЕМИТ су обавезујућа за све оне који тргују и који намеравају да тргују следећим производима на велепродајном тржишту:

 1. електричном енергијом и природним гасом, који су предмет уговора о снабдевању, без обзира да ли је место испоруке електричне енергије или природног гаса у Републици Србији или другој Уговорној страни која је потписница Уговора о оснивању енергетске заједнице (у даљем тексту: „Уговорна страна“);
 2. електричном енергијом и природним гасом који су предмет уговора о приступу систему, укључујући уговоре закључене ради преноса електричне енергије, односно транспорта природног гаса између Републике Србије и једне или више Уговорних страна;
 3. електричном енергијом и природним гасом који су предмет уговора о снабдевању или уговора о дистрибуцији електричне енергије или природног гаса који су закључени са крајњим купцем чији је годишњи капацитет потрошње електричне енергије или природног гаса 300 GWh или више (максимална пројектована потрошња коју би купац мога да оствари на годишњем нивоу када би ангажовао сва постројења односно производне капацитете);
 4. дериватима електричне енергије и природног гаса.

Они који тргују или намеравају да тргују наведеним производима на велепродајном тржишту дужни су да:

 1. поднесу Агенцији уредну регистрациону пријаву ради регистрације учешћа на велепродајном тржишту, и то пре него што издају налог за трговање на велеродајном тржишту, односно пре него реализују трансакцију куповине и/или продаје електричне енергије или природног гаса;
 2. Агенцији без одлагања пријаве промену регистрованих података и лица која имају приступ повлашћеним информацијама;
 3. правовремено објаве у целости повлашћену (инсајдерску) информацију којом располажу на својој интернет страници и/или централизованој интернет страници оператора;
 4. обавештавају Агенцију о одлагању објављивања повлашћене информације;
 5. обавештавају Агенцију о изузећу од забране трговања на основу повлашћених информација;
 6. поштују прописане забране трговања повлашћеним информацијама, забране вршења манипулација и покушаја манипулације на велепродајном тржишту и Агенцији пријављују ове злоупотребе на тржишту у складу са Правилима РЕМИТ.

Наведене обавезе извршавају се подношењем одговарајућих пријава Агенцији на следећим обрасцима:

 • Образац РЕМИТ Р-1 Регистрациона пријава за регистрацију учешћа на велепродајном тржишту
 • Образац РЕМИТ Р-3 Пријава одложеног објављивања повлашћених информација
 • Образац РЕМИТ Р-4 Пријава коришћења изузећа од забране коришћења и откривања повлашћених информација
 • Образац РЕМИТ Р-5 Пријава потенцијалне злоупотребе/малверзације на велепродајном тржишту
 • Образац РЕМИТ Р-6 Пријава корићења изузећа од забране трговине повалшћеним информацијама
 • Закон о енергетици прописао је новчане казне уз могућност изрицања прописаних мера за случај да учесник на велепродајном тржишту поступи супротно Правилима РЕМИТ.

  Надзор над функционисањем велепродајног тржишта врши Агенција у складу са Законом о енергетици, а други надлежни органи у складу са прописима који уређују област трговине, заштиту конкуренције и надзор над финансијским тржиштима.


  БИЛТЕН
  Билтен #613
  (9.7.2024)
  Архива ... >>

  ВЕСТИ
  4.7.2024 - Сагласности на План развоја и на План инвестиција дистрибутивног система ЕДС ... >> Детаљније
  12.4.2024 - Одобрења оперативних ограничења за производне објекте који се прикључују на преносни систем. ... >> Детаљније
  28.3.2024 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2023-2032. и План инвестиција за период 2023-2025 ... >> Детаљније
  1.2.2024 - Сагласност на Прагове максималне снаге за производне модуле ... >> Детаљније
  18.1.2024 - Сагласност на Правила ЕМС-а за обуставу и поновно покретање тржишних активности ... >> Детаљније
  21.12.2023 - Сагласности на План развоја транспортног гасоводног система Транспортгас Србија ... >> Детаљније
  21.12.2023 - Сагласности на План развоја дистрибутивног система „ГАС БЕЧЕЈ“ И „ЈУГОРОСГАЗ“ ... >> Детаљније
  21.12.2023 - Критеријуми за одобравање изузећа за прикључење на мрежу производних јединица и објеката купаца ... >> Детаљније
  14.12.2023 - Сагласности на План развоја дистрибутивног система „РЕСАВА-ГАС“ и „7.ОКТОБАР ... >> Детаљније
  11.12.2023 - Сагласност на правила o расподели преносних капацитета на граници између зона трговања Србије и Мађарске ... >> Детаљније
  11.12.2023 - Сагласност на План развоја дистрибутивног система природног гаса „СИГАС“ д.о.о..Пожега ѕа период 2023-2027 ... >> Детаљније
  30.11.2023 - сагласност на правила којима се уређује поступак и начин расподеле преносних капацитета на граници између зона трговања ... >> Детаљније
  10.11.2023 - Сагласности на прoцедуру за прикључење објекта на преносни систем и део дистрибутивног система којим управља оператор преносног система ... >> Детаљније
  10.11.2023 - Сагласности на Правила о раду преносног система ЕМС АД ... >> Детаљније
  10.11.2023 - Сагласности на Правила за прикључење објеката на преносни систем ... >> Детаљније
  23.10.2023 - АЕРС: Сагласност на План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ ТРАНСПОРТ ... >> Детаљније
  23.10.2023 - Агенција за енергетику донела Методологију за обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије ... >> Детаљније
  16.10.2023 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА грејна сезона 2023/2024. ... >> Детаљније
  5.10.2023 - Сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „Електродистрибуција Србије“ ... >> Детаљније
  28.9.2023 - Нова цена електричне енергије за гарантовано снабдевање ... >> Детаљније
  21.9.2023 - Нове цене природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
  18.8.2023 - Сагласност на план развоја дистрибутивног система природног гаса оператора дистрибутивног система „СОМБОР-ГАС“ д.о.о. ... >> Детаљније
  10.7.2023 - Јавне консултације: Нацрти Одлука о одређивању критеријума за одобравање изузећа за прикључење на мрежу објеката купаца и произвођача ... >> Детаљније
  4.7.2023 - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2023-2032. ... >> Детаљније
  21.4.2023 - Сагласности на Правила о раду система за транспорт нафте нафтоводом ТРАНСНАФТА АД Панчево ... >> Детаљније
  28.3.2023 - НОВЕ ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ ... >> Детаљније
  28.3.2023 - НОВА ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГАРАНТОВАНО СНАБДЕВАЊЕ ... >> Детаљније
  6.3.2023 - ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА: План развоја транспортног система ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА доо НОВИ САД за период 2022-2031. ... >> Детаљније
  21.2.2023 - ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА: План развоја транспортног система Yugorosgaz – Transport d.o.o. за период 2023-2032. ... >> Детаљније
  16.1.2023 - Сагласности на План развоја и на План инвестиција ОДС ЈКП „Стандард“ Ада ... >> Детаљније
  29.12.2022 - Сагласност на План инвестиција у преносни систем за период 2022-2024. ... >> Детаљније
  29.12.2022 - Усвојени Извештаји за 2022. годину ... >> Детаљније
  29.12.2022 - Утврђене цене помоћних и системских услуга у електроенергетском систему за 2023. годину ... >> Детаљније
  23.12.2022 - Сагласности на План инвестиција у дистрибутивни систем за период 2022-2024. ... >> Детаљније
  23.12.2022 - Одлуке Савета АЕРС у области преноса и дистрибуције електричне енергије ... >> Детаљније
  1.12.2022 - Измене Правила о раду тржишта електричне енергије ... >> Детаљније
  28.11.2022 - Нова цена електричне енергије за гарантовано снабдевање ... >> Детаљније
  28.11.2022 - Нове цене природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
  14.11.2022 - Сагласност на правила којима се уређује поступак и начин расподеле преносних капацитета на граници између зона трговања за 2023. годину ... >> Детаљније
  20.10.2022 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2022/2023. ... >> Детаљније
  15.9.2022 - Сагласности на План развоја дистрибутивног система природног гаса ЈКП „Стандард“ Ада ... >> Детаљније
  28.7.2022 - Сагласности на План развоја дистрибутивног система природног гаса ЈКП „7. октобар“ Нови Кнежевац ... >> Детаљније
  28.7.2022 - Агенција за енергетику дала сагласност на План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ –ТРАНСПОРТ ... >> Детаљније
  28.7.2022 - Нова цена електричне енергије за гарантовано снабдевање ... >> Детаљније
  15.7.2022 - Измене и допуне методологија у области природног гаса ... >> Детаљније
  1.7.2022 - АЕРС: Сагласност на нове цене природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
  1.7.2022 - Усвојене измене и допуне Методологије за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање. ... >> Детаљније
  27.6.2022 - Сагласност за услове за именовање лица и претходна сагласност на именовање лица одговорног за праћење програма усклађености оператора дистрибутивног система електричне енергије ... >> Детаљније
  17.6.2022 - Сагласности на План развоја дистрибутивног система природног гаса оператора „СОМБОР-ГАС“ д.о.о. ... >> Детаљније
  27.4.2022 - Јавна консултација: план развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о. за период 2021-2030. ... >> Детаљније
  21.4.2022 - Сагласност на План развоја дистрибутивног система оператора ИНТЕРКЛИМА д.о.о. Врњачка Бања ... >> Детаљније
  1.4.2022 - АЕРС потврдио ГАСТРАНС-у д.о.о. сертификата као независног оператера транспорта ... >> Детаљније
  31.3.2022 - Почиње примена Правила о спречавању злоупотреба на велепродајном тржишту електричне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
  10.3.2022 - Савет АЕРС: Сагласност ЕМС-у на измене и допуне Правила о објављивању кључних тржишних података ... >> Детаљније
  4.3.2022 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2021-2030. и План инвестиција за период 2021-2023. ... >> Детаљније
  10.2.2022 - Сагласност на Програм усклађености за обезбеђивање недискриминаторног понашања оператора дистрибутивног система електричне енергије ... >> Детаљније
  4.2.2022 - Утврђене цене помоћних и системских услуга у електроенергетском систему за 2022. годину ... >> Детаљније
  28.1.2022 - АЕРС: Усвојена Методологија за одређивање цена помоћних услуга и цена закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације ... >> Детаљније
  21.1.2022 - AЕРС: Сагласности на измену Правила о раду тржишта електричне енергије, ... >> Детаљније
  30.12.2021 - Сагласности на План развоја дистрибутивног система ЕДС за период 2021-2030. и план инвестиција за период 2021-2023. ... >> Детаљније
  30.12.2021 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена електричне енергије и резервног снабдевања ... >> Детаљније
  29.11.2021 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу преносним капацитетима на границама између зона трговања за 2022. годину ... >> Детаљније
  25.11.2021 - АЕРС: Одлука о одређивању максималне откупне цене за потребе аукција за електричну енергију из ветроелектрана ... >> Детаљније
  4.11.2021 - АЕРС: Усвојенa Методологија за одређивање тржишне премије и Методологија за одређивање фид-ин тарифе ... >> Детаљније
  29.10.2021 - АЕРС: Сагласности на измене Правила о раду тржишта електричне енергије, ... >> Детаљније
  28.10.2021 - Усвојенe Методологија за одређивање максималне откупне цене за електричну енергију и Методологија за одређивање максималне фид-ин тарифе за електричну енергију ... >> Детаљније
  28.10.2021 - Правила о спречавању злоупотреба на тржишту електричлне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
  22.10.2021 - Јавна расправа о нацртима методологија за високоефикасну когенерацију и за микро-когенерацијске јединице и мале когенерације ... >> Детаљније
  22.10.2021 - АЕРС: Мишљење на Годишњи извештај о усклађености за 2020. годину ... >> Детаљније
  21.10.2021 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2021/2022. ... >> Детаљније
  11.10.2021 - Јавна расправа о Нацрту правила о спречавању злоупотреба на тржишту електричне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
  4.10.2021 - АЕРС: Јавна расправа о нацртима Методологије за одређивање максималне откупне цене за електричну енергију и Методологије за одређивање максималне феед-ин тарифе за електричну енергију ... >> Детаљније
  24.9.2021 - Одобрене нове цене преноса и дистрибуције електричне енергије ... >> Детаљније
  24.9.2021 - Сагласност на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему електричне енергије ... >> Детаљније
  17.9.2021 - Сагласност на предлоге за израду два мрежна правила у области природног гаса ... >> Детаљније
  2.9.2021 - Сагласност на подлоге за израду три мрежна правила у области природног гаса ... >> Детаљније
  27.8.2021 - Мрежна правила о приључењу `на преносни и дистрибутивни систем електричне енергије ... >> Детаљније
  8.7.2021 - АЕРС: Усвојене су измене и допуне методологија за одређивање цена приступа системима за пренос односно дистрибуцију електричне енергијеАЕРС ... >> Детаљније
  30.6.2021 - АЕРС: Усвојена Упутства за припрему мрежних правила у области електричне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
  12.5.2021 - Подношење захтева за измену назива лиценце ... >> Детаљније
  16.4.2021 - Одлука о вођењу пословних књига као књиговодствених евиденција за потребе регулације ... >> Детаљније
  18.3.2021 - Јавна консултација: план развоја преносног система Републике Србије за период 2021-2030. година ... >> Детаљније
  21.1.2021 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2021. годину ... >> Детаљније
  31.12.2020 - Сагласност на План развоја транспортног гасоводног система Транспортгас Србија ... >> Детаљније
  24.12.2020 - Одлуке Савета АЕРС у области преноса и дистрибуције електричне енергије ... >> Детаљније
  17.12.2020 - Одобрене нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
  2.12.2020 - Усвојен финансијски план АЕРС за 2021. годину ... >> Детаљније
  30.11.2020 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања ... >> Детаљније
  24.11.2020 - Две деценије Регионалног удружења енергетских регулатора - ЕРРА ... >> Детаљније
  19.11.2020 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2020-2029. и План инвестиција у преносни систем за период 2020-2022. ... >> Детаљније
  19.11.2020 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2021. годину. ... >> Детаљније
  14.10.2020 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2020/2021 ... >> Детаљније
  28.8.2020 - Агенција за енергетику дала сагласност на план развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ ... >> Детаљније
  29.7.2020 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА за период 2020-2029. ... >> Детаљније
  2.6.2020 - Савет АЕРС: Сагласност „ЕПС Дистрибуцији“ на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ... >> Детаљније
  27.5.2020 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о. за период 2020-2029. ... >> Детаљније
  15.5.2020 - Сагласност на Правила о раду транспортног система за природни гас Гастранс д.о.о. ... >> Детаљније
  16.4.2020 - Сагласност на правила о раду преносног система ЕМС АД ... >> Детаљније
  16.3.2020 - Организација рада АЕРС у време ванредног стања ... >> Детаљније
  21.2.2020 - ГАСТРАНС д.о.о. издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса ... >> Детаљније
  23.1.2020 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2020. годину ... >> Детаљније
  2.12.2019 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2020. годину. ... >> Детаљније
  29.11.2019 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања ... >> Детаљније
  25.11.2019 - Јавна консултација: план развоја преносног система Републике Србије за период 2020-2029. година ... >> Детаљније
  1.11.2019 - Одобрене нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
  17.10.2019 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2019-2028. и План инвестиција за период 2019-2021. ... >> Детаљније
  9.10.2019 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/19 ... >> Детаљније
  30.9.2019 - Кристијан Зинглерсен нови директор ACER-a ... >> Детаљније
  12.9.2019 - Гастранс: Јавна расправа о Правилима о раду будућег гасовода ... >> Детаљније
  22.8.2019 - Савет АЕРС: Сагласност Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. на План преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ... >> Детаљније
  15.8.2019 - Сагласност ЕМС а.д. на Правила о објављивању кључних тржишних података ... >> Детаљније
  15.8.2019 - ГАСТРАНС д.о.о., Нови Сад издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса ... >> Детаљније
  16.7.2019 - Yugorosgaz-transportu d.o.o. одузет сертификат оператора транспортног система ... >> Детаљније
  28.6.2019 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОЗГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о за период 2019-2028. ... >> Детаљније
  11.6.2019 - Сарадња српског и италијанског регулатора за тржиште енергије ... >> Детаљније
  8.5.2019 - АЕРС домаћин састанка о гасу у региону јужне и југоисточне Европе ... >> Детаљније
  22.3.2019 - Савет Агенције за енергетику донео Одлуку о одбијању захтева Друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија” за сертификацију ... >> Детаљније
  8.3.2019 - Сагласност на акте ГАСТРАНСА везане за решење о изузећу новог интерконектора ... >> Детаљније
  5.3.2019 - ГАСТРАНСУ одобрено изузеће новог интерконектора за природни гас ... >> Детаљније
  13.2.2019 - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2019-2028. ... >> Детаљније
  12.2.2019 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2018-2027. и План инвестиција за период 2018-2020. ... >> Детаљније
  25.1.2019 - Сaгласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
  Архива ... >>

  Copyright © 2024 Агенција за енергетику Републике Србије