English
 Све/Области


Регистар административних поступака

 Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Електрична енергија

Усвајањем новог Закона о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14 и 95/18 - др. закон, 40/21, 35/23 и 62/23) крајем 2014. године, област енергетике у домаћем законодавству је хармонизована са одредбама Трећег енергетског законодавног пакета Европске уније, чиме је настављен процес увођења конкуренције у електроенергетски сектор у Србији, како би се повећала ефикасност сектора кроз дејство тржишних механизама у производњи и снабдевању електричном енергијом, задржавајући при томе економску регулацију делатности преноса и дистрибуције електричне енергије као природних монопола.

Према новом Закону, измењени су услови за стицање права на гарантовано снабдевање електричном енергијом. У складу са тим, од 1. јануара 2015. право на гарантовано снабдевање по ценама које регулише Агенција за енергетику, имају само домаћинства и мали купци.

Домаћинства и мали купци могу остати на гарантованом снабдевању и снабдевати се у складу са постојећим уговорима, али имају право и могућност (али не и обавезу) да уговоре снабдевање са било којим лиценцираним снабдевачем електричном енергијом на слободном тржишту.

Уколико домаћинство или мали купац изабере снабдевача на слободном тржишту, а затим из било ког разлога остане без изабраног снабдевача, увек се може вратити на регулисано, гарантовано снабдевање. Сви остали крајњи купци морају имати уговор о снабдевању по тржишним условима.

Крајњи купац који нема право на гарантовано снабдевање, а нема важећи уговор о снабдевању (из разлога прописаних чланом 192. Закона о енергетици), има право на резервно снабдевање у периоду до 60 дана, у коме мора да пронађе новог снабдевача (у супротном је оператор система дужан да му обустави испоруку електричне енергије). Цена резервног снабдевања је по правилу виша од тржишних цена, јер се сагласно члану 193. Закона о енергетици одређује у поступку тендерске процедуре избора резервног снабдевача, односно не може бити мања од просечне цене електричне енергије на организованом тржишту за претходну годину, ако гарантовани снабдевач од стране Владе Републике Србије буде проглашен за резервног снабдевача.


ТРЖИШТЕ
Тржиште електричне енергије у Србији
Правила о раду тржишта
Правила о промени снабдевача
Именовање НЕМО
ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду преносног система
Правила за расподелу прекограничних преносних капацитета
TYNDP – планови развоја
Сертификација
Изузећа за нове интерконекторе
ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду дистрибутивног система
Планови развоја
Програм усклађености ОДС
КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА
Правила квалитета


Copyright © 2024 Агенција за енергетику Републике Србије