English
 Све/Области


Регистар административних поступака

 Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Природни гас

Усвајањем новог Закона о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14 и 95/18 - др. закон, 40/21, 35/23 и 62/23) крајем 2014. године, област енергетике у домаћем законодавству је хармонизована са одредбама Трећег енергетског законодавног пакета Европске уније, чиме је настављен је процес увођења конкуренције у сектор природног гаса у Србији, како би се повећала ефикасност сектора кроз дејство тржишних механизама у снабдевању природним гасом, задржавајући при томе економску регулацију делатности транспорта и дистрибуције природног гаса као природних монопола.

Према Закону сви крајњи купци природног гаса имају право да слободно бирају свог снабдевача на тржишту. Домаћинства и мали купци природног гаса то право могу да остваре од 1. јануара 2015. године, али и даље имају право на јавно снабдевање.

Купци који немају право на јавно снабдевање, купују природни гас од лиценцираних снабдевача на слободном тржишту. Kрајњи купац који нема право на јавно снабдевање из разлога прописаних чланом 302. Закона о енергетици, има право на резервно снабдевање, у периоду до 60 дана, у коме је дужан да пронађе новог снабдевача (у супротном је оператор система дужан да му обустави испоруку природног гаса). Цена резервног снабдевања је по правилу виша од тржишних цена, јер сагласно члану 303. Закона о енергетици не може бити нижа од просечне цене по којој оператор транспортног система продаје природни гас за балансирање система.


ТРЖИШТЕ
Тржиште природног гаса у Србији
Правила о промени снабдевача
ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕ
Правила о раду транспортног система
TYNDP- планови развоја
Сертификација
Програм за обезбеђивање недискриминаторног понашања
Правила о раду складишта
Изузећа за нову инфраструктуру
ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду дистрибутивног система
Планови развоја
Програм недискриминаторног понашања
КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА
Правила квалитета


Copyright © 2024 Агенција за енергетику Републике Србије