English
 Све/Области


Регистар административних поступака

 Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Електрична енергија

Програм усклађености оператора дистрибутивног система

Раздвајање оператора дистрибутивног система

Оператор дистрибутивног система који је део вертикално интегрисаног предузећа мора бити независан у смислу правне форме, организације и одлучивања од других делатности које нису повезане са делатношћу дистрибуције електричне енергије.

Независност оператора дистрибутивног система осигурава се на следећи начин:

  • лица која су одговорна за управљање оператором дистрибутивног система не могу учествовати у органима управљања вертикално интегрисаног предузећа који су директно или индиректно одговорна за делатност производње, преноса или снабдевања електричном енергијом;
  • предузимањем мера које ће осигурати да лица одговорна за управљање оператором дистрибутивног система поступају стручно, како би се обезбедила њихова независност у раду;
  • оператор дистрибутивног система доноси одлуке, независно од вертикално интегрисаног предузећа, по питању средстава потребних за погон, одржавање и развој мреже;
  • оператор дистрибутивног система самостално доноси одлуке о текућем пословању, односно одлуке о изградњи или унапређењу дистрибутивне мреже ако су у оквирима одобреног финансијског плана.

Сагласно Закону о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14 и 95/18 - др. закон, 40/21, 35/23 и 62/23) (члан 132), оператор дистрибутивног система који је део вертикално интегрисаног предузећа дужан је да донесе Програм усклађености за обезбеђивање недискриминаторног понашања, који садржи мере у циљу спречавања дискриминаторног понашања, начин праћења спровођења тих мера и обавезе запослених за постизање постављених циљева.

Агенција даје сагласност на Програм усклађености оператора дистрибутивног система.

Лице одговорно за праћење усклађености

Оператор дистрибутивног система дужан је и да именује лице одговорно за праћење усклађености. Агенција даје сагласност на услове за именовање и трајање мандата лица за праћење усклађености, као и претходну сагласност на одлуку о именовању.

Годишњи извештај о спровођењу Програма усклађености

Лице одговорно за праћење усклађености припрема годишњи извештај о спровођењу Програма усклађености и доставља га Агенцији на сагласност.

Извештај о спровођењу Програма усклађености објављује се на интернет страницама оператора дистрибутивног система и Агенције, и може се преузети овде.


ТРЖИШТЕ
Тржиште електричне енергије у Србији
Правила о раду тржишта
Правила о промени снабдевача
Именовање НЕМО
ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду преносног система
Правила за расподелу прекограничних преносних капацитета
TYNDP – планови развоја
Сертификација
Изузећа за нове интерконекторе
ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду дистрибутивног система
Планови развоја
Програм усклађености ОДС
КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА
Правила квалитета


Copyright © 2024 Агенција за енергетику Републике Србије