English
 Све/Области


Регистар административних поступака

 Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Електрична енергија

Десетогодишњи планови развоја преносног система

Сагласно Закону о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14 и 95/18 - др. закон, 40/21, 35/23 и 62/23) (члан 111), оператор преносног система сваке године подноси Агенцији на сагласност десетогодишњи план развоја преносног система, узимајући у обзир, између осталог, прогнозу производње и потрошње електричне енергије, размену електричне енергије са другим операторима преносних система, планове развоја дистрибутивних мрежа и регионални инвестициони план.

Десетогодишњи план развоја преносног система треба да:

  1. укаже учесницима на тржишту на потребе за изградњом и реконструкцијом најважније инфраструктуре преносног система коју треба изградити или унапредити у наредних десет година;
  2. садржи све инвестиције за које је донета одлука о реализацији и које су у току, као и инвестиције које ће се реализовати у периоду од наредне три године;
  3. одреди рокове за реализацију свих инвестиционих пројеката.

Агенција организује консултације о десетогодишњем плану са постојећим и потенцијалним корисницима система, и проверава да ли десетогодишњи план обухвата све потребе за улагањем које су утврђене у поступку консултација, као и усклађеност плана са регионалним планом.

Агенција прати и оцењује реализацију десетогодишњег плана развоја, и у свом годишњем извештају даје процену реализованих инвестиција, која може укључивати и препоруке за измену плана. У случају да оператор преносног система не реализује инвестицију коју је требало да реализује у наредне три године, Агенција може затражити од оператора преносног система реализацију предметне инвестиције

Десетогодишњи план развоја, након усвајања од стране Агенције, моћи ћете да преузмете овде.

За припрему Десетогодишњег плана развоја преносног система за може се користити „Извештај о индикаторима јединичних трошкова улагања и одговарајућим референтним вредностима за инфраструктурне објекте за електричну енергију“ који је припремио Секретаријат Eнергетске заједнице.


ТРЖИШТЕ
Тржиште електричне енергије у Србији
Правила о раду тржишта
Правила о промени снабдевача
Именовање НЕМО
ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду преносног система
Правила за расподелу прекограничних преносних капацитета
TYNDP – планови развоја
Сертификација
Изузећа за нове интерконекторе
ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду дистрибутивног система
Планови развоја
Програм усклађености ОДС
КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА
Правила квалитета


Copyright © 2024 Агенција за енергетику Републике Србије