English
 Све/Области


Регистар административних поступака

 Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Електрична енергија

Правила о раду дистрибутивног система

У складу са члановима 136. и 139. Закона о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14 и 95/18 - др. закон, 40/21, 35/23 и 62/23) Oператор дистрибутивног система, уз сагласност Агенције за енергетику, доноси Правила о раду дистрибутивног система којима се утврђују: технички услови за прикључење и повезивање на дистрибутивни систем, технички и други услови за безбедан погон дистрибутивног система и за обезбеђивање поуздане и континуиране испоруке електричне енергије купцима, поступци у кризним ситуацијама, правила о приступу треће стране дистрибутивном систему, планирање развоја дистрибутивног система, садржина уговора о експлоатацији објекта закљученог са купцем, произвођачем, оператором другог дистрибутивног система и оператором затвореног дистрибутивног система, коришћење и одржавање објеката, параметри и начин контроле квалитета електричне енергије, планирање рада дистрибутивног система, приступ дистрибутивном систему, инструмент обезбеђења плаћања и критеријуми за утврђивање износа и периода за који се тражи, учестаност и начин контроле исправности прикључног вода, мерног ормана и мерних и других уређаја у функцији мерења, садржај записника о контроли, садржај записника о неовлашћеној потрошњи, начин утврђивања неовлашћене потрошње, функционални захтеви и класа тачности мерних уређаја, начин мерења електричне енергије, начин утврђивања профила потрошње и коефицијента свођења измерене величине на обрачунскувредност, обавезе корисника и оператора дистрибутивног система у функционалном испитивању и пуштању у погон дела дистрибутивног система у објектима произвођача и купаца који утичу на сигуран и поуздан рад дистрибутивног система, као и у испитивању рада заштитних и управљачких уређаја након значајних погонских догађаја или поремећаја у раду дистрибутивног система, обука особља оператора и корисника дистрибутивног система на пољу оперативних поступака, у циљу сигурног и поузданог рада дистрибутивног система и друга питања неопходна за рад дистрибутивног система и функционисање тржишта.

Правила о раду дистрибутивног система

Правила о раду затвореног дистрибутивног система

Оператор затвореног дистрибутивног система дужан је да се придржава правила о раду система на који је прикључен.

Оператор затвореног дистрибутивног система може да уреди специфичност свог система правилима о раду затвореног дистрибутивног система електричне енергије у погледу:

  1. техничких и других услова за поуздан и сигуран погон затвореног дистрибутивног система;
  2. техничких услова за прикључење на затворени дистрибутивни систем;
  3. приступа затвореном дистрибутивном систему;
  4. коришћења и одржавања објеката;
  5. посебних поступака у случају поремећаја у раду;
  6. других питања неопходних за рад затвореног дистрибутивног система.

Правила се објављују на интернет страници оператора затвореног дистрибутивног система електричне енергије.

На захтев корисника затвореног дистрибутивног система, Агенција ће преиспитати правила о раду затвореног дистрибутивног система.

У случају да Агенција утврди да правила о раду затвореног дистрибутивног система нису донета у складу са Законом о енергетици, захтеваће од оператора затвореног дистрибутивног система измену правила.


ТРЖИШТЕ
Тржиште електричне енергије у Србији
Правила о раду тржишта
Правила о промени снабдевача
Именовање НЕМО
ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду преносног система
Правила за расподелу прекограничних преносних капацитета
TYNDP – планови развоја
Сертификација
Изузећа за нове интерконекторе
ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду дистрибутивног система
Планови развоја
Програм усклађености ОДС
КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА
Правила квалитета


Copyright © 2024 Агенција за енергетику Републике Србије