English
 Све/Области Home

ВЕСТИ

ЈЕДНАК НАЧИН ОБРАЧУНА ПРИРОДНОГ ГАСА У СРБИЈИ

Потрошачима природног гаса чији мерни уређај нема уграђен коректор (мерила температуре и притиска у реалним условима испоруке и аутоматска корекција протекле запремине природног гаса на запремину у стандардном стању), испорученa запремина (количина) природног гаса ће се, почев од рачуна за фебруар 2010. године, на јединствен начин, рачунски сводити на стандардно стање гаса. Поступак свођења измерене на обрачунску запремину природног гаса (ону са којом се гас обрачунава купцима), утврђен је Уредбом о изменама и допунама Уредбе о условима за испоруку природног гаса“ коју је усвојила Влада РС на седници одржаној 21. јануара 2010. године („Службени гласник РС“ број 3/2010 од 22. јануара 2010. године). Уредба је ступила на снагу 23. јануара 2010. године, а примењује се од 1. фебруара 2010. године. Овом уредбом се прописују и рокови у којима су енергетски субјекти дужни да уграде адекватну и подесе мерну опрему.

Због физичких особина природног гаса, енергетски садржај одређене запремине гаса зависи од притиска, температуре и топлотне вредности (квалитета) гаса, који се утврђује на основу хемијског састава гаса. У реалним радним условима, гас се испоручује при различитим вредностима притиска и температуре и променљивог је хемијског састава, па због тога и топлотне вредности. Цена природног гаса се утврђује за одређене услове на месту испоруке: притисак од 1013,25 mbar и температуру од 15°C (стандардно стање гаса), као и за референтну доњу топлотну вредност гаса од 33.338,35 kJ/m3 у стандардном стању гаса. Испоручена запремина (количина) гаса при реалним, радним, условима се од улаза у земљу и места производње домаћег гаса до крајњих купаца прерачунава ("своди") на ове услове, како би сви дистрибутери обрачунавали гас на исти начин и да би купци исту количину енергије плаћали по истој цени (цена за услугу дистрибуције – мрежарина и накнада по мерном месту су различите по дистрибуцијама, али цена енергије из гаса ће бити иста).

Запремина физички протеклог гаса измерена у радним условима, своди се на обрачунску запремину у два корака:

  • на стандардно стање гаса, што се може радити аутоматски или рачунски, у зависности од тога да ли на месту испоруке, уз мерило физичког протока гаса, постоје и мерила притиска и температуре, који омогућавају континуално свођење протекле запремине на запремину у стандардном стању (мерила са коректором) и приказивање сведене вредности на мерачу;

  • уколико постоји само корекција температуре (вредност приказана на мерном уређају је већ сведена по температури) или је мерни уређај постављен унутар објекта, измерена запремина се рачунски своди само по притиску;

  • на референтну доњу топлотну вредност гаса, што се увек ради рачунски.

За домаћинства и друге мале потрошаче, уградња коректора није економски оправдана, тако да једино преостаје да се свођење ради рачунски, за шта се морају користити транспарентне формуле и подаци. Методологијама за израчунавање цена и тарифним системима, утврђено је да се тарифни ставови, односно цене, одређују за стандардно стање гаса и референтну доњу топлотну вредност гаса, па је рачунско свођење за места испоруке без аутоматског свођења обавезно. Треба имати у виду да око 90% укупног броја купаца нема аутоматску корекцију запремине и да су то све мали потрошачи, а да је њихово учешће у укупној потрошњи око 30%.

Поступак који је прописан овом Уредбом, утврђен је на основу искустава домаћих и страних дистрибуција (Немачке, Италије, Аустрије и Хрватске). Већина дистрибутера у Србији је и до сада сводила испоручене количине гаса на стандардно стање, али су на различите начине утврђивали просечне параметре радног стања за обрачунски период и примењивали су различите формуле за прерачунавање, па су се резултати свођења разликовали и до 4%. Дистрибутери који у периоду пре примене тарифних система, нису у рачунима приказивали свођење, ефекте свођења су уграђивали у цену гаса, тако да они нису били видљиви нити проверљиви за потрошаче.

 

Рачунско свођење измерене запремине на запремину у стандардном стању гаса

За рачунско свођење на стандардно стање гаса, користи се иста формула која се примењује у коректору ради аутоматског свођења, а дефинисана је Правилником о метролошким условима за мерила која коригују запремину протеклог гаса – МУС.З-19/1, 1985. г., Службени лист СФРЈ број 9/1985 и гласи:

где су:

Vs

запремина природног гаса сведена на стандардно стање (m3);

Vr

запремина природног гаса у радном стању, односно очитана запремина природног гаса на мерном уређају без коректора (m3);

Pm

прикључни притисак (mba r ) подешен при монтажи у складу са стандардом којим се утврђује опсег прикључног притиска

Patm

атмосферски притисак (mbar )

Ps

притисак гаса у стандардном стању, Ps = 1013,25 mbar

Ts

температура гаса у стандардном стању, од 288,15 К (15°С)

Tr

радна температура гаса (К)

Z

фактор стишљивости (компресибилности) гаса;

за прикључке на Pm < 1000 mbar, Z = 1.

При избору начина утврђивања параметара радног стања природног гаса (притиска, температуре и доње топлотне вредности), водило се рачуна да поступак буде једноставан, уз довољну тачност апроксимираних вредности (непотребна је тачност већа од прописане тачности мерила, будући да крајњи резултат има тачност најмање тачног податка у рачуну), као и да вредности релевантне за обрачун буду лако проверљиве.

Параметри радног стања гаса, као средње вредности за обрачунски период, одређују се на следећи начин:

Величина

Начин одређивања

 

 

Радни притисак

Збир атмосферског и прикључног притиска

 

 

Атмосферски притисак ( Patm)

Patm = 1016 – 0,108 . h ( mbar )

 

 

 

h - надморска висина (m) мерно-регулационе станице на излазу са транспортног система (ГМРС) – примењује се за сва места обрачуна низводно од те ГМРС;
ако се, за неко дистрибутивно подручје, гас преузима из две или више ГМРС, вредност атмосферског притиска се израчунава на основу просечне вредности надморских висина тих ГМРС.

 

 

Прикључни притисак (Pm)

за Рm>24 mbar - вредност која је подешена на регулатору

 

 

Радна температура (Tr)

за 18 mbar ≤ Рm ≤ 24 mbar - Pm = 22 mbar (укључује домаћинства)

 

Tr = 6ºC = 279,15 К - у периоду 1. октобар – 30. април и
Tr = 15ºC = 288,15 К, односно нема свођења по температури:

  • у периоду 1. мај – 30. септембар,
  • за мерила постављена унутар објекта,
  • за мерила са компензатором температуре.

 

Свођење запремине природног гаса у стандардном стању на обрачунску запремину

Обрачунска запремина се увек утврђује рачунски, свођењем запремине у стандардном стању на референтну доњу топлотну вредност, према формули:

Vo = Vs · Hpd / Hr (m3)

где су:

Vo

обрачунска запремина (m3)

Vs

запремина природног гаса сведена на стандардно стање (m3)

Hpd

остварена доња топлотна вредност природног гаса у обрачунском периоду ( kJ/m3)

Hr

референтна доња топлотна вредност природног гаса која износи 33.338,35 kJ/m3

Остварену доњу топлотну вредност у обрачунском периоду утврђује енергетски субјект за транспорт природног гаса, односно енергетски субјект за дистрибуцију природног гаса ако дистрибуира мешавину гаса преузету из транспортног система и других извора.

Практично, сваки купац ће унапред знати све елементе који учествују у корекцији, осим остварене средње доње топлотне вредности гаса, која се рачуна за сваки обрачунски период и приказује на рачуну.

Очекиване разлике између измерене и обрачунате запремине испорученог гаса

Обрачуната запремина ће бити различита од измерене по три основа, и то:

  • усвојене радне температуре – запремина ће бити повећана за 3,22% у периоду од 1. октобра до 30. априла, ако мерни уређај нема никакву корекцију (ни по притиску ни по температури) и уграђен је изван објекта (за мерне уређаје уграђене унутар објекта нема свођења по температури);
  • усвојеног радног притиска - за прикључни притисак 18 mbar ≤ Рm ≤ 24 mbar и надморску висину од 80m запремина ће бити повећана за 1,6%; са порастом надморске висине, корекција опада за 0,1% са сваких 10m и изнад 230m се умањује испоручена запремина, по овом основу;
  • остварене средње доње топлотне вредности природног гаса – у делу Баната где је велики удео домаћег гаса који има нижу топлотну вредност од референтне, корекција по овом основу може да доведе до смањења измерене вредности и до 10%; за увозни гас, који троши велика већина купаца јер се увози преко 90% потребног гаса, због његове веће топлотне вредности од усвојене референтне (сада око 34.200 kJ/m3), измерене количине ће, у просеку, бити повећане за 2,6%.

Следи да ће разлика између обрачунске и измерене запремине за домаћинства бити највећа за купце чији мерни уређаји немају аутоматску корекцију ни по притиску ни по температури, који живе на нижим надморским висинама и снабдевају се увозним гасом, за око 7,6 %.

За проверу обрачунске запремине гаса, израчунате на основу: измерене запремине гаса, параметара радног стања гаса и остварене просечне доње топлотне вредности гаса у обрачунском периоду, можете користити калкулатор.


БИЛТЕН
Билтен #554
(30.11.2021)
Архива ... >>

ВЕСТИ
25.11.2021 - АЕРС: Одлука о одређивању максималне откупне цене за потребе аукција за електричну енергију из ветроелектрана ... >> Детаљније
4.11.2021 - АЕРС: Усвојенa Методологија за одређивање тржишне премије и Методологија за одређивање фид-ин тарифе ... >> Детаљније
29.10.2021 - АЕРС: Сагласности на измене Правила о раду тржишта електричне енергије, ... >> Детаљније
28.10.2021 - Усвојенe Методологија за одређивање максималне откупне цене за електричну енергију и Методологија за одређивање максималне фид-ин тарифе за електричну енергију ... >> Детаљније
28.10.2021 - Правила о спречавању злоупотреба на тржишту електричлне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
22.10.2021 - Јавна расправа о нацртима методологија за високоефикасну когенерацију и за микро-когенерацијске јединице и мале когенерације ... >> Детаљније
22.10.2021 - АЕРС: Мишљење на Годишњи извештај о усклађености за 2020. годину ... >> Детаљније
21.10.2021 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2021/2022. ... >> Детаљније
11.10.2021 - Јавна расправа о Нацрту правила о спречавању злоупотреба на тржишту електричне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
4.10.2021 - АЕРС: Јавна расправа о нацртима Методологије за одређивање максималне откупне цене за електричну енергију и Методологије за одређивање максималне феед-ин тарифе за електричну енергију ... >> Детаљније
24.9.2021 - Одобрене нове цене преноса и дистрибуције електричне енергије ... >> Детаљније
24.9.2021 - Сагласност на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему електричне енергије ... >> Детаљније
17.9.2021 - Сагласност на предлоге за израду два мрежна правила у области природног гаса ... >> Детаљније
2.9.2021 - Сагласност на подлоге за израду три мрежна правила у области природног гаса ... >> Детаљније
27.8.2021 - Мрежна правила о приључењу `на преносни и дистрибутивни систем електричне енергије ... >> Детаљније
8.7.2021 - АЕРС: Усвојене су измене и допуне методологија за одређивање цена приступа системима за пренос односно дистрибуцију електричне енергијеАЕРС ... >> Детаљније
30.6.2021 - АЕРС: Усвојена Упутства за припрему мрежних правила у области електричне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
12.5.2021 - Подношење захтева за измену назива лиценце ... >> Детаљније
16.4.2021 - Одлука о вођењу пословних књига као књиговодствених евиденција за потребе регулације ... >> Детаљније
18.3.2021 - Јавна консултација: план развоја преносног система Републике Србије за период 2021-2030. година ... >> Детаљније
21.1.2021 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2021. годину ... >> Детаљније
31.12.2020 - Сагласност на План развоја транспортног гасоводног система Транспортгас Србија ... >> Детаљније
24.12.2020 - Одлуке Савета АЕРС у области преноса и дистрибуције електричне енергије ... >> Детаљније
17.12.2020 - Одобрене нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
2.12.2020 - Усвојен финансијски план АЕРС за 2021. годину ... >> Детаљније
30.11.2020 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања ... >> Детаљније
24.11.2020 - Две деценије Регионалног удружења енергетских регулатора - ЕРРА ... >> Детаљније
19.11.2020 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2021. годину. ... >> Детаљније
19.11.2020 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2020-2029. и План инвестиција у преносни систем за период 2020-2022. ... >> Детаљније
14.10.2020 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2020/2021 ... >> Детаљније
28.8.2020 - Агенција за енергетику дала сагласност на план развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ ... >> Детаљније
29.7.2020 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА за период 2020-2029. ... >> Детаљније
2.6.2020 - Савет АЕРС: Сагласност „ЕПС Дистрибуцији“ на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ... >> Детаљније
27.5.2020 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о. за период 2020-2029. ... >> Детаљније
15.5.2020 - Сагласност на Правила о раду транспортног система за природни гас Гастранс д.о.о. ... >> Детаљније
16.4.2020 - Сагласност на правила о раду преносног система ЕМС АД ... >> Детаљније
16.3.2020 - Организација рада АЕРС у време ванредног стања ... >> Детаљније
21.2.2020 - ГАСТРАНС д.о.о. издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса ... >> Детаљније
23.1.2020 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2020. годину ... >> Детаљније
2.12.2019 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2020. годину. ... >> Детаљније
29.11.2019 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања ... >> Детаљније
25.11.2019 - Јавна консултација: план развоја преносног система Републике Србије за период 2020-2029. година ... >> Детаљније
1.11.2019 - Одобрене нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
17.10.2019 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2019-2028. и План инвестиција за период 2019-2021. ... >> Детаљније
9.10.2019 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/19 ... >> Детаљније
30.9.2019 - Кристијан Зинглерсен нови директор ACER-a ... >> Детаљније
12.9.2019 - Гастранс: Јавна расправа о Правилима о раду будућег гасовода ... >> Детаљније
22.8.2019 - Савет АЕРС: Сагласност Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. на План преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ... >> Детаљније
15.8.2019 - Сагласност ЕМС а.д. на Правила о објављивању кључних тржишних података ... >> Детаљније
15.8.2019 - ГАСТРАНС д.о.о., Нови Сад издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса ... >> Детаљније
16.7.2019 - Yugorosgaz-transportu d.o.o. одузет сертификат оператора транспортног система ... >> Детаљније
28.6.2019 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОЗГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о за период 2019-2028. ... >> Детаљније
11.6.2019 - Сарадња српског и италијанског регулатора за тржиште енергије ... >> Детаљније
8.5.2019 - АЕРС домаћин састанка о гасу у региону јужне и југоисточне Европе ... >> Детаљније
22.3.2019 - Савет Агенције за енергетику донео Одлуку о одбијању захтева Друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија” за сертификацију ... >> Детаљније
8.3.2019 - Сагласност на акте ГАСТРАНСА везане за решење о изузећу новог интерконектора ... >> Детаљније
5.3.2019 - ГАСТРАНСУ одобрено изузеће новог интерконектора за природни гас ... >> Детаљније
13.2.2019 - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2019-2028. ... >> Детаљније
12.2.2019 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2018-2027. и План инвестиција за период 2018-2020. ... >> Детаљније
25.1.2019 - Сaгласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
Архива ... >>

Copyright © 2021 Агенција за енергетику Републике Србије