English
 Све/Области Home

ВЕСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КУПЦЕ ПРИРОДНОГ ГАСА КОЈИ ИЗЛАЗЕ НА ТРЖИШТЕ 1. ЈАНУАРА 2015. ГОДИНЕ

БЕОГРАД, 1. јануар 2015.

Који купци морају, а који могу, али не морају изаћи на тржиште?

Одредбама члана 297. став 1. и 4.  новог Закона о енергетици  („Службени гласник РС“, бр. 145/14) одређено је да:

  • сви крајњи купци природног гаса имају право да слободно бирају снабдевача на тржишту, укључујући и домаћинства;
  • само домаћинства и мали купци који су дефинисани у члану 2. тачка 38 Закона као крајњи купци прикључени на дистрибутивни систем чија је годишња потрошња до 100.000m3, имају право на јавно снабдевање, ако не изаберу другог снабдевача.

Из наведеног проистиче да на дан 1. јануара 2015. по сили Закона, крајњи купци чији је објекат прикључен на дистрибутивни систем за природни гас, губе право на јавно снабдевање, ако нису домаћинства или мали купци. То значи да за ове крајње купце тог дана престају да важе уговори о продаји природног гаса ради јавног снабдевања, с обзиром да јавни снабдевач губи овлашћење да их снабдева по регулисаним ценама на које сагласност даје ова Агенција у складу са чланом 92. Закона и да до тада треба да уговоре снабдевање на тржишту.

Домаћинства и мали купци могу остати на јавном снабдевању и снабдевати се у складу са постојећим уговорима, али имају и право и могућност (али не и обавезу) да на тржишту уговоре снабдевање са било којим снабдевачем природним гасом.

 

AERS

Могућност избора снабдевача

Да би купац изабрао одређеног снабдевача на слободном тржишту, потребно је да:

1)    снабдевач има важећу лиценцу за снабдевање природним гасом (регистар лиценцираних снабдевача се може видети на интернет страници Агенције: http://www.aers.rs),

2)    снабдевач жели  да продаје природни гас крајњем купцу на слободном тржишту.

 

Шта ће бити са правним лицима и предузетницима који не изаберу снабдевача благовремено?

Правно лице и предузетник који није нашао снабдевача, нити уговорио снабдевање, од 1. јануара 2015. године има право да га снабдева резервни снабдевач у трајању од највише 60 дана, рачунајући од 1. јануара 2015, под условом да се са захтевом за резервно снабдевање обрати Јавном предузећу „Србијагас“. Влада је Решењем од 31. јула 2013.  („Службени гласник РС“, бр. 69/13) одредила ово предузеће за резервног снабдевача, као и цену резервног снабдевања (члан 302. Закона). Резервни снабдевач је дужан да крајњем купцу, по пријему захтева за резервно снабдевање, достави уговор о резервном снабдевању.

У циљу избегавања прекида у снабдевању, целисходно је да се захтев за резервно снабдевање поднесе пре него наступи дан престанка права на јавно снабдевање (31. децембар 2014.).

На овај начин, члан 302. Закона даје могућност крајњем купцу који је изгубио право на јавно снабдевање, а није нашао снабдевача на тржишту, да у накнадном року од 60 дана нађе снабдевача на тржишту са којим ће уговорити снабдевање по тржишним ценама, било непосредно или уз претходно спровођење поступка прибављања добара и услуга,  сагласно посебном закону који уређује јавне набавке, ако је купац наручилац роба и услуга у смислу тог закона.

Ако крајњи купац ни након 60 дана резервног снабдевања, нема закључен уговор са снабдевачем на слободном тржишту, право на резервно снабдевање престаје, због чега је оператор система дужан да обустави испоруку у складу са чланом 302. став 7. Закона о енергетици.

 

Спровођење јавне набавке

Велики број крајњих купаца који излази на слободно тржиште природног гаса, има обавезе у смислу посебног закона који уређује јавне набавке. Такви купци се обраћају Агенцији за енергетику и траже савете, мишљења и консултације по питању спровођења јавне набавке предметних добара (нпр. модела уговора, битних елеменатауговора, начина одређивања цене, валутне клаузуле и сл.), па указујемо да се за таква објашњења треба обратити Управи за јавне набавке. Такође, за објашњења везана за примену Закона о енергетици и других прописа које доносе државни органи је надлежно Министарство рударства и енергетике, односно  одговарајући органи државне управе.

Указивање на већ поменуте одредбе Закона о енергетици, искључиво је у функцији скретања пажње  учесницима на тржишту гаса на релевантне одребе тог закона које треба имати у виду у пословању привредних субјеката у овој области, при чему посебно указујемо на потребу сагледавања чл. 297--302. који се односе на снабдевање крајњих купаца  природним гасом.

 

<< Back


БИЛТЕН
Билтен #554
(30.11.2021)
Архива ... >>

ВЕСТИ
25.11.2021 - АЕРС: Одлука о одређивању максималне откупне цене за потребе аукција за електричну енергију из ветроелектрана ... >> Детаљније
4.11.2021 - АЕРС: Усвојенa Методологија за одређивање тржишне премије и Методологија за одређивање фид-ин тарифе ... >> Детаљније
29.10.2021 - АЕРС: Сагласности на измене Правила о раду тржишта електричне енергије, ... >> Детаљније
28.10.2021 - Усвојенe Методологија за одређивање максималне откупне цене за електричну енергију и Методологија за одређивање максималне фид-ин тарифе за електричну енергију ... >> Детаљније
28.10.2021 - Правила о спречавању злоупотреба на тржишту електричлне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
22.10.2021 - Јавна расправа о нацртима методологија за високоефикасну когенерацију и за микро-когенерацијске јединице и мале когенерације ... >> Детаљније
22.10.2021 - АЕРС: Мишљење на Годишњи извештај о усклађености за 2020. годину ... >> Детаљније
21.10.2021 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2021/2022. ... >> Детаљније
11.10.2021 - Јавна расправа о Нацрту правила о спречавању злоупотреба на тржишту електричне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
4.10.2021 - АЕРС: Јавна расправа о нацртима Методологије за одређивање максималне откупне цене за електричну енергију и Методологије за одређивање максималне феед-ин тарифе за електричну енергију ... >> Детаљније
24.9.2021 - Одобрене нове цене преноса и дистрибуције електричне енергије ... >> Детаљније
24.9.2021 - Сагласност на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему електричне енергије ... >> Детаљније
17.9.2021 - Сагласност на предлоге за израду два мрежна правила у области природног гаса ... >> Детаљније
2.9.2021 - Сагласност на подлоге за израду три мрежна правила у области природног гаса ... >> Детаљније
27.8.2021 - Мрежна правила о приључењу `на преносни и дистрибутивни систем електричне енергије ... >> Детаљније
8.7.2021 - АЕРС: Усвојене су измене и допуне методологија за одређивање цена приступа системима за пренос односно дистрибуцију електричне енергијеАЕРС ... >> Детаљније
30.6.2021 - АЕРС: Усвојена Упутства за припрему мрежних правила у области електричне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
12.5.2021 - Подношење захтева за измену назива лиценце ... >> Детаљније
16.4.2021 - Одлука о вођењу пословних књига као књиговодствених евиденција за потребе регулације ... >> Детаљније
18.3.2021 - Јавна консултација: план развоја преносног система Републике Србије за период 2021-2030. година ... >> Детаљније
21.1.2021 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2021. годину ... >> Детаљније
31.12.2020 - Сагласност на План развоја транспортног гасоводног система Транспортгас Србија ... >> Детаљније
24.12.2020 - Одлуке Савета АЕРС у области преноса и дистрибуције електричне енергије ... >> Детаљније
17.12.2020 - Одобрене нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
2.12.2020 - Усвојен финансијски план АЕРС за 2021. годину ... >> Детаљније
30.11.2020 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања ... >> Детаљније
24.11.2020 - Две деценије Регионалног удружења енергетских регулатора - ЕРРА ... >> Детаљније
19.11.2020 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2021. годину. ... >> Детаљније
19.11.2020 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2020-2029. и План инвестиција у преносни систем за период 2020-2022. ... >> Детаљније
14.10.2020 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2020/2021 ... >> Детаљније
28.8.2020 - Агенција за енергетику дала сагласност на план развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ ... >> Детаљније
29.7.2020 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА за период 2020-2029. ... >> Детаљније
2.6.2020 - Савет АЕРС: Сагласност „ЕПС Дистрибуцији“ на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ... >> Детаљније
27.5.2020 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о. за период 2020-2029. ... >> Детаљније
15.5.2020 - Сагласност на Правила о раду транспортног система за природни гас Гастранс д.о.о. ... >> Детаљније
16.4.2020 - Сагласност на правила о раду преносног система ЕМС АД ... >> Детаљније
16.3.2020 - Организација рада АЕРС у време ванредног стања ... >> Детаљније
21.2.2020 - ГАСТРАНС д.о.о. издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса ... >> Детаљније
23.1.2020 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2020. годину ... >> Детаљније
2.12.2019 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2020. годину. ... >> Детаљније
29.11.2019 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања ... >> Детаљније
25.11.2019 - Јавна консултација: план развоја преносног система Републике Србије за период 2020-2029. година ... >> Детаљније
1.11.2019 - Одобрене нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
17.10.2019 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2019-2028. и План инвестиција за период 2019-2021. ... >> Детаљније
9.10.2019 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/19 ... >> Детаљније
30.9.2019 - Кристијан Зинглерсен нови директор ACER-a ... >> Детаљније
12.9.2019 - Гастранс: Јавна расправа о Правилима о раду будућег гасовода ... >> Детаљније
22.8.2019 - Савет АЕРС: Сагласност Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. на План преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ... >> Детаљније
15.8.2019 - Сагласност ЕМС а.д. на Правила о објављивању кључних тржишних података ... >> Детаљније
15.8.2019 - ГАСТРАНС д.о.о., Нови Сад издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса ... >> Детаљније
16.7.2019 - Yugorosgaz-transportu d.o.o. одузет сертификат оператора транспортног система ... >> Детаљније
28.6.2019 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОЗГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о за период 2019-2028. ... >> Детаљније
11.6.2019 - Сарадња српског и италијанског регулатора за тржиште енергије ... >> Детаљније
8.5.2019 - АЕРС домаћин састанка о гасу у региону јужне и југоисточне Европе ... >> Детаљније
22.3.2019 - Савет Агенције за енергетику донео Одлуку о одбијању захтева Друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија” за сертификацију ... >> Детаљније
8.3.2019 - Сагласност на акте ГАСТРАНСА везане за решење о изузећу новог интерконектора ... >> Детаљније
5.3.2019 - ГАСТРАНСУ одобрено изузеће новог интерконектора за природни гас ... >> Детаљније
13.2.2019 - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2019-2028. ... >> Детаљније
12.2.2019 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2018-2027. и План инвестиција за период 2018-2020. ... >> Детаљније
25.1.2019 - Сaгласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
Архива ... >>

Copyright © 2021 Агенција за енергетику Републике Србије